از رایج ترین اصطلاحات چینی در ارتباط های اولیه که بیشتر مورد استفاده افراد و توریست ها قرار میگرد شامل

سلام (Hello) = 你好 (Nǐ hǎo) = تلفظ: نی هاو

صبح بخیر (Good morning) = 早安 (Zao’an) = تلفط: زا آن

عصر بخیر (Good evening) = 晚上好 (Wanshang hao) = تلفظ: وانشانگ هاو

شب بخیر (Good night) = 晚安 (Wǎn'ān) = تلفظ: وان آن

خدانگهدار (Goodbye) = 再见 (Zàijiàn) = تلفظ: زای جی یِن

بله (Yes) = 对 (Duì) = تلفظ: دو یی

نه (No) = 不 (Bù) = تلفظ: بو

لطفا (Please) = 请 (Qǐng) = تلفظ: شین

متشکرم (Thank you) =谢谢 (Xiexie) = تلفظ: شیه شیه

خواهش میکنم (You’re welcome) =不客气 (Bù kèqì) = تلفظ: بوُ کُ چی

متاسفم (Sorry) =对不起 (Duìbùqǐ) = تلفظ: دُی بو چی

ببخشید (Excuse me) =打扰一下 (Dǎrǎo yīxià) = تلفظ: داروُ ای شیا

آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟ (Do you speak English?) =你说英语吗 (Nǐ shuō yīngyǔ ma) تلفظ: نی شو ینگ ییُ ما

متوجه نمی‌شوم (I don’t understand.) =我不明白 (Wǒ bù míngbái) = تلفظ: وُ بو مینگ بای

قیمت این چقدر است؟ (how much is this) = 这个多少钱 (Zhège duōshǎo qián) = شو گو دو شاو چی یِن؟

http://safarechina.com/

Refinansavimas, vartojimo paskolos internetu ir greitieji kreditai: paskolos-internetu.eu