معبد Confucius پکن

معبد Confucius پکن پس از گذشت 8 قرن هنوز پا برجا مانده است. در این معبد، مانند معابد بودا و تائو، نمازگزار می تواند مراسم قربانی داشته باشد (در اینجا منظور به قربانی فانی است نه الوهیت (Deity). در حیاط این معبد 198 لوح به صف کشیده شده اند که شامل 51624 نام دانشمندان مکتب Confucius هستند و این دانشمندان از سلسله های مختلفی مانند Yuan، Ming و Qing هستند. در این معبد قدیمی از مجموعه زیبای سازهای سنتی نیز دیدن فرمایید.
ساعت کار: از 8:30 تا 17:00